MINŐSÍTŐRENDSZER

 

Kategória

Tanulmányi
eredmény

Szorgalom

Magatartás / etikai szint

A közösségi tevékenység, rendszeretet,

 

 

Kiváló kollégista

4,5 felett

példás (5-ös)

- viselkedése tanáraival
- viselkedése társaival

- általános magaviselete

- a házirend, napirend
betartása példás szintű,

- az önként  vállalt közösségi funkció és tevékenység kiváló teljesítése,

- környezetének rendben tartása (szobarend, szekrényrend) példás,

                  

Példás kollégista

4 - 4,5 között

jó (4 -es)

- viselkedése példás     

- esetenként figyelmetlen,

- a választott, kijelölt vagy felkért feladat példás szintű teljesítése,

- rendszeretete példás

 

kollégista

3,3 - 4,0 között

jó (4 -es)

- viselkedése jó szintű,

- a házirendet esetenként megsérti,

- a megbízatás, vállalás jó szintű teljesítése,

- rendszeretete jó szintű,

 

Kollégista

3,3 alatt

változó (3-as)

- közösségromboló magatartás,

- fegyelmi vétség terheli,

- udvariatlan, szemtelen,

- a felkért feladat visszautasítása,

- a közösség passzív tagja,

- rendszeretetére az igénytelenség jellemző,

 

 

 


Bukott tanuló: - kötelező reggeli szilencium
                         -
pótszilencium 16,00 -tól (nevelőtanári döntéssel)

 

 

Évismétléses bukás esetén a következő tanévi kollégiumi felvétel elutasítva.
(Nagyon indokolt esetben a kollégiumvezető ettől eltérhet.)       


 


Kedvezmények

 

I. kategória
         Kiváló
kollégista                 - kollégiumvezetői dicséret

                                                     - kötetlen tanulás

                                                     - 21,00 óráig a kollégiumból való távollét,
                                                       bejelentési kötelezettséggel:
                                                                 * hol van
                                                                  * mikor érkezik

-         félévente egy, általuk választott program (színház, koncert, hangverseny, kirándulás, uszoda bérlet,…..stb)

 

II. kategória
        Példás
kollégista                  - nevelőtanári, esetleg koll. vezetői icséret

- első tanóra alóli felmentés (csoportvezető tanári döntéssel)
-
évente egy, általuk választott program (színház, koncert, hangverseny, kirándulás, uszoda bérlet,….stb)


III. kategória
       
kollégista
                         - nevelőtanári dicséret

                                                     - gyakorlat előtti szilencium a 2.órától

IV. kategória                               - nincs kedvezmény
       
          
Vállalás nincs.


Értékelés havonta, csoportfoglalkozáson.


Besorolás félévente, csoportfoglalkozáson, a félévi és év végi eredmények alapján.

 

Az első évfolyamos tanulók félévig IV. kategóriás kollégisták. A csoportvezető nevelőtanár az arra érdemeseknek különböző kedvezményeket adhat, tényszerű indoklással.


A 0,5 feletti javulás illetve rontás esetén a besorolás két kategóriát emelkedhet, vagy csökkenhet, csoportvezető tanári döntéssel.

 

Félév közben az eredmények függvényében csoportvezető tanári
döntéssel határozott időre szóló kedvezményadás illetve szigorítás lehet.


KERET - NAPIRENDÉbresztő:                                                        6,00 - 6,15 órakor
Érettségizetteknek, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelk.: 6,30 -ig

Reggeli:                                                  6,30 - 6,55 - ig

Reggeli szilencium:
                           7,05 - 7,45 - ig

Érettségizetteknek, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelk.: kötetlen, a többiek zavarása nélkül

 

Kollégium elhagyása:                        7,50 - ig

Ebéd:                                                      12,45 - 14,40 - ig

Kimenő:                                                 16,25 - ig

Érettségizetteknek, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelk.: 17,50


Szilencium:                                        16,30 - 18,50 – ig

Érettségizetteknek, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelk.: első tanóra kötetlen, a többiek zavarása nélkül.

                                                                                  18,00 – 18,55 – ig

 

Vacsora:                                                         18,55 - 19,25 - ig

Villanyoltás:
                                          21,30 – 22,00 között 


 Ezen keret - napirend a házirend mellékleteként a visszavonásáig van érvényben.


A minősítési rendszer

 

- A kollégista tanuló elsődleges feladata a tanulás, a minősítő rendszerben legfőbb hangsúllyal szerepel. Az aktuális félévi és év végi osztályzatok adják a minősítő rendszer ezen összetevőjét.

Ennek megfelelően a fokozatok:

I.    4,5 és feletti tanulmányi eredmény

II.  4,0 és 4,5 közötti tanulmányi eredmény

III. 3,3 és 4,0 közötti eredmény

IV. 3,3 alatti tanulmányi eredmény

 

- A minősítési rendszer következő eleme a kollégista tanulók szorgalma. A szorgalmat az aktuális félévi és év végi szorgalmi osztályzatok testesítik meg.

 

Ennek megfelelően a fokozatok:

I.    példás (5-ös)

II.  jó (4-es)

III. jó (4-es)

IV. változó-hanyag (3-as,2-es)

- Minden kollégista tanuló nem csak diák, nem csak egy közösség tagja, hanem önálló személyiség is, aki életkori sajátosságainak megfelelően határozott személyiségjegyekkel is rendelkezik. A személyiségbélyegek egy része ebben a korban már adott, családi, baráti, iskolai, munkahelyi környezet által befolyásolt. Életkoronkénti aktuális témakörök keretén belül ezeket a bélyegeket az éves nevelési programban (etikai nevelés) a nevelőtanárok befolyásolhatják, valamint a kollégium minden dolgozója (nemcsak pedagógus) a megfelelő irányba elmozdíthatja, magasabb szintre emelheti.

Az etikai neveltségi szintek fokozatai:

 

I. Udvarias, készséges tanáraival, társaival, a körülményekhez alkalmazkodva viselkedi, a házirendet, napirendet betartja.

II.  Esetenként figyelmetlen.

III. A házirendet esetenként megsérti.

IV. Udvariatlan tanáraival és társaival, öltözködésében jó ízlést sértő.

V. A közösségre visszahúzó hatású, a házirendet gyakran megsérti, szemtelen viselkedés jellemzi, fegyelmi vétsége volt.

VI. A házirendet szándékosan megsérti, a közösségre nézve romboló hatású.

 

- Mint kollégiumi tanuló, mindenki a primer (szoba), szekunder (csoport), és makro közösségnek (kollégium) is tevékeny résztvevője. A közösséghez való alkalmazkodás, a közösségben történő pozitív vagy negatív megnyilvánulások a minősítő rendszer elengedhetetlen alkotó elemei.

A közösségnek nemcsak résztvevője, hanem a közösségi élet tevékenységeinek aktív szervezője, alakítója, felelőse is lehet.

A közösségben elfoglalt helyzete és a kollégium érdekében végzett tevékenység szerinti fokozatok:

I. A diákönkormányzat, önképzőkör, érdeklődési kör vezetője, az önként vállalt tevékenység kiváló teljesítése. Környezetét (háló, szekrény) példás szinten tartja rendben.

II.  A diákönkormányzat tagja, a kijelölt vagy felkért feladat példás szintű teljesítése. Környezetét példás szinten tarja rendben.

III. Közösségért végzett munka (porta ügyelet, konyhai segítők, udvar takarítók, hólapátolók, szociális gondozók) jó szintű teljesítése és a környezetének jó szinten történő rendben tartása.

IV. A közösség passzív résztvevője, a megbízatások változó szintű teljesítése vagy esetenként azok elutasítása. Környezetére az általános rendetlenség, igénytelenség nemtörődömség jellemző.

 

A fenti általános szempontok alapján minden kollégista tanuló a minősítő rendszer valamelyik kategóriájába besorolható:

 

I.    Kiváló kollégista:

            tanulás terén:                I. fokozat

            szorgalom terén:           I. fokozat

            etikai szinten:               I. fokozat

            közösségi szinten:         I. vagy II. fokozat

 

II.  Példás kollégista:

            tanulás terén:                II. fokozat

            szorgalom terén:           II. fokozat

            etikai szinten:               I. vagy II. fokozat

            közösségi szinten:         I. vagy II. fokozat

 

III. Jó kollégista:

            tanulás terén:                III. fokozat

            szorgalom terén:           III. fokozat

            etikai szinten:               I. vagy II. vagy III. fokozat

            közösségi szinten:         I. vagy II. vagy III. fokozat

 

IV. Kollégista:

            tanulás terén:                IV. fokozat

            szorgalom terén:           IV. fokozat

            etikai szinten:               IV. vagy V. vagy VI. fokozat

            közösségi szinten:         IV. fokozat

Az egyéni minősítő rendszer alapján adható kedvezmények

 

A kollégium minősítő rendszere alapján (amely magába foglalja a tanuló tanulmányi munkáját, szorgalmát, magatartását, közösségi tevékenységét, rendszeretetét) különböző kedvezményeket adunk. Lásd: 1 számú melléklet.

Egyes tanulók, kisközösségek, tanulócsoportok alkalomszerű hasznos, eredményes tevékenységét dicséretben, jutalomban kell részesíteni !!

 

Ezek a következők:

§         nevelőtanári dicséret,

§         kollégiumvezetői dicséret,

§         csoportos színház vagy mozi látogatás,

§         kimenő hosszabbítás, maximum 20,00 óráig és elsősorban gyakorlat előtti napon,

§         vasárnapi későbbi visszajövetel,

§         hétfő reggeli visszaérkezés,

§         könyv vagy egyéb - torta, játék, - jutalmazás.