Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

 

 

KŐSZEG

 
 

HÁZIREND


2007


KOLLÉGIUMI  HÁZIREND

Bevezető rész

A kollégium vezetősége, tantestülete, valamennyi felnőtt dolgozója és a kollégista tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja a kollégium életének és működésének legfontosabb szabályait, a kollégisták jogait és kötelezettségeit, a mindenki számára kötelező érvényű normákat,
a kollégium közösségeinek és az egyéneknek az alapvető érdekeit.
A kollégium az iskolával közös szervezeti egységet alkot, közös igazgatás
alá tartozik. Ennek következtében a kollégium minden tanulójára
vonatkoznak az iskolai házirend rendelkezései is.

I MODUL

1.      Alapadatok

A kollégium elnevezése:

            Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Kollégiuma

Székhelye:                   Kőszeg, Árpád tér 1.

Telephelyei:                Kőszeg, Várkör 44.                 - leánykollégium

                                   Kőszeg, Zrínyi I. u. 2.              - fiú kollégium

Postai levélcím:          9730 Kőszeg, Árpád tér 1.

Telefon:                      (94) 360-356                          - leánykollégium

                                   (94) 361-275                          - fiú kollégium

fax:                             (94) 360-194

E-mail:                       koko@koszeg-mezgazd.sulinet.hu

Honlap:                      www.mezgazd-koszeg.sulinet.hu

II. MODUL

2. Általános rendelkezések

2.1     A házirend a kollégium életének szabályzata, ennélfogva az abban
foglalt jogok, jogosítványok, valamint kötelezettségek, a kollégium         minden lakójára (polgárára) nézve egyaránt vonatkoznak.

2.2         A házirend kialakításában mind a kollégium polgárai, illetve
képviseletük, mind a kollégium nevelőtestülete, a nevelő-oktató munkát segítő dolgozók, valamint a kollégium vezetői részt vesznek, részt vehetnek.

2.3         A dokumentumot a kollégium vezetője és polgárainak képviselője együtt írja alá. A házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe, és előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló a kollégium felügyelete alatt áll.

2.4         A kollégium a szülők tájékoztatására az iskolai ellenőrzőt használja.

2.5    A kollégista kollégiumhoz-iskolához való tartozását a fényképes diákigazolvánnyal tudja igazolni.

III. MODUL

3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos kollégiumi szabályok

3.1         A kollégium polgárává az válik, akit az adott tanévre felvettek. A
kollégiumi, externátusi felvétel mindig egy tanévre szól. Kollégiumba általában az iskola olyan tanulóját lehet felvenni, aki bejárással nem tudna eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek.

Az első éves tanulók kollégiumi, externátusi felvételéről az iskolai felvétellel egy időben, illetve a beiratkozáskor kell dönteni, értesítést küldeni.

A felsőbb éves tanulók kollégiumi, externátusi felvételét május 20-ig írásban lehet kérni a kollégium vezetőjétől. A felvételi döntésről június 10-ig kell értesíteni a szülőket, illetve a jelentkezőket

A felvételről szóló határozatot a kollégiumi faliújságon és a nevelőtanári foglalkozáson történő értesítéssel kell a tanulók tudomására hozni. A kollégiumi, externátusi elhelyezés (csoportba sorolás) iránti kérelem elbírálásának elveit a Pedagógiai Program szabályozza. (VI.2 és VI.3 pontokban)

Az evangélikus vallású tanulók a felvétel szempontjából előnyt élveznek. A bejárási lehetőséggel is rendelkező ta­nulók csak rendkívüli esetben, illetve a kollégiumi férőhelyek kihasználása érdekében ve­he­tők fel.

Túljelentkezés esetén a felvételnél az alábbi, fontossági sorrendben lévő szempon­tokat kell figyelembe venni:

a/ Előnyben kell részesíteni a szociális szempontból hátrányos helyzetben lévő tanuló­kat.

b/ A mérlegelésnél figyelembe kell venni a veszélyeztetettségi tényezőket, illetve előny­be kell részesíteni a művelődés szempontjából hátrányos helyzetbe lévőket.

c/ A kollégium a felvételhez meghatározhat tanulmányi eredményben elért minimu­mot.

d/ A következő tanévre történő felvételi döntésnél figyelembe kell venni a tanuló előző időszak alatt tanúsított magatartását, fegyelmi helyzetét, elért tanulmányi ered­ményét.

e/ A tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, hanyag szorgalmú tanuló következő tan­évre szóló kollégiumi felvétele első fokon indoklás nélkül megtagadható.

f/ Az évismétlésre bukottak a következő tanévi kollégiumi felvételnél túljelentkezés esetén nem kapnak elhelyezést. (Nagyon indokolt esetben a kollégiumvezető ettől eltérhet.)

g/ A felsőbb éves tanulók felvételében a csoportvezető tanárnak és a diákönkormány­zatnak véleményezési joga van.

h/ A tanév közben megüresedő kollégiumi helyekre történő felvételnél is a fenti szempontokat kell figyelembe venni

3.2  A tanulók a kötelező tanulószobai foglalkozás (szilencium) kezdetéig (16,25 óra) bejelentési kötelezettség nélkül távol maradhatnak. Tanítási szünet, ünnepnap vagy munkaszüneti nap előtti napon 17 óráig tartózkodhatnak engedély nélkül a kollégiumon kívül.

3.3     A kimenő rendjét a minősítő-rendszer alapján a napirend rögzíti.
A kollégium minden polgárának kötelessége a délutáni elfoglaltság         tekintetében a csoportvezető nevelőtanárral való egyeztetés és legkésőbb 21 óráig vissza kell érnie mindenkinek a kollégiumba.

3.4     A kollégiumból minden tanuló pénteken az utolsó órák után
hazautazhat, kivéve valamilyen kollégiumi-iskolai elfoglaltság, illetve rendkívüli esemény adódik (pl. hóakadály). Visszaérkezés a kollégiumba, vasárnap este (21,00 óráig) vagy hétfő reggel. A tanuló köteles megérkezésekor az ügyeletes tanárnál lejelentkezni.

3.5     Aki nem érkezik vissza a meghatározott időpontra, annak késését
igazolnia kell. A visszatérés bármilyen akadálya esetén köteles a tanuló a kollégiumot 24 órán belül távolmaradása okáról értesíteni.

3.6     Kőszeg területét elhagyni csak csoportvezető nevelőtanári engedéllyel szabad,
bejelentve az ügyeletes nevelőtanárnak. Az érettségivel, vagy szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők esetében bejelentési kötelezettség van az ügyeletes nevelőtanár felé. Amennyiben a második tanórára nem érkezik meg, úgy csak nevelőtanári engedéllyel hagyhatja el a kollégiumot.

3.7         Rendkívüli esetben, a szülő kérésére a kollégiumvezető hét közben engedélyezhet akár több (maximum 3) napos hazautazást a kollégiumból, ami nem jelenti az iskolából történő távolmaradást, azt az iskolai házirend szabályozza.

3.8         A kollégium minden polgárának jogában áll vendégeket fogadni (szülő,
rokon, barát) az erre kijelölt helyen. A Várköri épületben, a társalgóban, a Zrínyiben, a szülői fogadóban lehet a vendéget fogadni. A szobákba bemenni csak előzetes
engedéllyel szabad. A szabadidőben történő vendégfogadástól eltérni csak különleges
esetben, ügyeletes nevelőtanári engedéllyel lehet.

3.9         A kollégium minden tanulójának joga van a szervezett keretekben történő vallási, vagy nemzetiségi csoportok által szervezett foglalkozásokat (bibliakör, hittan, istentisztelet, áhitat...stb.) látogatni.

3.10     A kollégium polgárának magánlakáshoz való jogát nem lehet megsérteni mindaddig, míg az nem korlátozza a kollégiumi nevelés, a közösségszervezés zavartalan megvalósítását.

3.11   A kollégium együttműködő, pedagógiailag szerves legkisebb egysége a
csoport. A kollégistának joga és kötelessége a csoport nevelési programjában tervezett és munkatervében (feladattervében) elfogadott kulturális, sport és egyéb rendezvényeken való részvétel.

3.12   A kollégium polgárának joga van részt venni a kollégiumban szerveződő bármely szakkör, érdeklődési kör tevékenységében és a sportrendezvényeken.

4. Az egyes tanulói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szabályok

4.1     A kollégium polgárának kötelezettsége, hogy a számára megállapított
térítési díjat minden hó 2. hétfőjén befizesse. Pótbefizetés a következő hét hétfő.  A befizetés tényét a kapott számlával tudja a kollégista otthon igazolni.

Amennyiben a térítési díj befizetésével, 3 hónappal elmarad, úgy írásos felszólítást követően polgári peres eljárás keretében az iskola érvényesíti jogát. A térítési díj 3 hónapnál hosszabb idejű elmaradása a kollégiumból való kizárással járhat. Ilyen esetben a tanuló következő tanévre kollégiumi felvételt csak nagyon indokolt esetben kaphat.

A térítési díj visszafizetése (hiányzás esetén) a következő havi díjfizetésnél, az előző hónapban hiányzott napok számának megfelelően - a nevelőtanár és a kollégista tanuló egyetértésével, egyeztetésével az ügyeleti napló alapján - történik.

4.2    A kollégiumi házirend a tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó szabályozást nem tartalmazza, miután a kollégium ilyen irányú tevékenységet nem folytat.

4.3     A kollégium polgára köteles a kollégium berendezését, felszerelési  tárgyait rendeltetésszerűen használni, és azok állagának megóvásáért felelősséget vállalni. Az okozott kárt haladéktalanul jelenteni köteles nevelőtanárának, vagy az ügyeletes nevelőtanárnak. A kollégiumi polgárokat vétlen, gondatlan rongálás illetve károkozás esetén (a minimálbér 50%-áig) egyedi elbírálás alapján terheli anyagi felelősség, szándékos károkozás esetén viszont (a minimálbér 5 havi összegéig) anyagi felelősséggel tartoznak.

4.4    A tanév elején minden kollégista nevelő tanárától tájékoztatást kap az egészségét és biztonságát védő ismeretekről. Általában óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a balesetet, rendellenességet azonnal jelenti az ügyeletes vagy a legközelebb elérhető pedagógusnak, kollégiumi dolgozónak.

4.5    A kollégium minden lakója köteles megtartani az intézmény tűzvédelmi és munkavédelmi előírásait, a Házirend 5. számú mellékletében található óvó, védő rendszabályokat.

4.6    A kollégium minden polgárának joga van az egészségügyi ellátáshoz.
Betegség, rosszullét esetén a kollégium orvosa, szolgálati idején kívül pedig a körzeti ügyelet elérhető az ügyeletes nevelő közvetítésével. Orvoshoz menni az ügyeletes tanár engedélyével, betegkönyvvel és TB kártyával lehet. A kollégiumi orvosi ügyelet időpontjait minden tanév kezdetén kihirdeti a kollégium.          
A kollégium orvosa betegszobai elhelyezésre, más intézményben történő gyógykezelésre (szakrendelő, kórház), illetve a beteg hazautazására tehet javaslatot.

         A beteget, ha az orvos úgy rendelkezik, el kell különíteni. A betegszobán tartózkodó kollégista köteles az orvos előírásait betartani, és a betegszoba rendjéhez alkalmazkodni.

4.7    Az egészség védelme érdekében a kollégium területén és a kollégiumi, iskolai foglalkozások, rendezvények alkalmával tilos a dohányzás, szeszes ital, kábítószer tartása, használata, fogyasztása. A kollégiumba ittas állapotban való beérkezés (kimenőről, otthonról) fegyelmi vétségnek minősül.

4.8    A kollégium minden polgárának kötelessége, hogy a kollégiumi, iskolai ünnepeken, ünnepségeken – az egyházi ünnepeket is beleértve- az alkalomhoz illő öltözetben jelenjen meg, és az alkalomhoz illő magatartást tanúsítson.

4.9    A kollégista köteles közvetlen környezetét - ágy, szekrény, szoba, folyosó stb. - rendben és tisztán tartani.

4.10  A Diákönkormányzat és a nevelőtanárok szervezésében és utasítása szerint a tanulók portai (15-20,30 óra között, a vendégek fogadása és a kollégium védelmének biztonsága érdekében) ügyeletet látnak el.

5. A kollégiumi foglalkozások rendje, szilencium, kötelező és választható foglalkozások, az ezeken való részvétel és távollét módja, a hiányzások igazolása.

5.1     A kollégium polgárának elsőrendű kötelessége a tanulás. A kollégium minden munkanapon három óra szilenciumot biztosít a kollégisták számára.

Ez idő alatt minden kollégista nyugodt körülmények között, csendben, a tanulóban nevelőtanári segítséggel tanul, elkészíti a házi feladatait, felkészül az iskolai kötelezettségeire. Ez alól csak rendkívüli esetben adható felmentés.

A tanulási kötelezettség - nevelőtanári felügyelet mellett - teljesíthető a kollégium más helyiségeiben is. Ezen túlmenően a kollégista saját beosztása szerint máskor is tanulhat,
és jogában áll a tanulmányi munkához tanári segítséget kérni. Nagyon indokolt esetben takarodó után is - maximum 23,00 óráig - igénybe vehető a tanulóhelyiség egymás, valamint a pihenő (alvó) társak nyugalmának zavarása nélkül.

5.2     A kollégium minden polgárának joga van az egységes, nyugodt és
megfelelő időtartamú pihenéshez.

          A kollégiumban 22,00 órától reggel 06 óráig a hálószobákban a pihenés feltételeit biztosítani kell (lámpaoltás, csend).

5.3     A szilencium ideje alatt a tanulók nem használhatják mobiljaikat. Indokolt esetben a nevelőtanár engedélyezheti a szilencium alatti telefonbeszélgetést. (16,30 - 19,00)

5.4         A kollégista tanulók kollégiumi életét a Házirend 4. számú mellékletében található napirend szabályozza.

5.5         Kötelező kollégiumi foglalkozásról (szilencium, nevelőtanári óra, csoportfoglalkozás) hiányozni csak előzetes engedéllyel vagy váratlan, el nem hárítható esemény miatt lehet. A heti 13 óra + 1 nevelőtanári óra kötelező foglalkozás látogatása alól a tanuló a kollégium pedagógiai programjában meghatározott elvek szerint felmentést kaphat. /3. számú melléklet alapján a kiváló, példás kollégisták/

5.6         A választható /1 óra/ kollégiumi foglalkozások a tanulók fejlődését elősegítő, vállalt tevékenységeket jelentenek. A jelentkezés a foglalkozások látogatási kötelezettségének tudomásul vételét is jelenti. Ezen foglalkozások rendjét a tanulók jelzett igényei, a kollégium céljai és hagyományai, valamint a lehetőségek figyelembevételével a kollégiumi évnyitó értekezleten tervezzük meg. A tervezett foglalkozásokra szept. 15- ig jelentkezhetnek a tanulók. A diákkörbe, érdeklődési körökbe (szabadidős foglalkozásokra) jelentkezés önkéntes, a tagság vállalása egy tanévre szól, míg a felzárkóztató, korrepetáló (tanulást segítő) foglalkozásokra a nevelőtanár is kötelezheti az arra rászoruló tanulókat.

5.7         Az igazolatlan hiányzások a szülők értesítését, illetve fegyelmező esetleg fegyelmi intézkedéseket vonnak maguk után.

5.8         A hétvégék, ünnepnapok, munkaszüneti napok alatt a kollégiumban maradókra érvényes rend a diákönkormányzattal egyeztetve - az időpont előtt legalább 1 héttel - annak függvényében kerül szabályozásra, hogy mi adja annak aktualitását.

5.9         A kollégium biztosítja a pedagógiai felügyeletet azoknak, akik nem tartózkodnak az iskolában.

6. A kollégium helyiségeinek és a kollégium használatában lévő eszközök területek használati rendje

6.1     A kollégium minden polgárának joga, hogy a kollégium létesítményeit, valamint eszközeit használja.

6.2         A kollégiumból az intézmény tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket csak kollégiumvezetői engedéllyel szabad kivinni.

6.3         A kollégiumba a tanulók mobiltelefonjukat maguknál tarthatják, az előírások szerint használhatják, viszont annak elvesztéséért a kollégium felelősséget nem vállal. A tanulók a kollégiumba nem hozhatnak be engedély nélkül semmilyen elektromos tárgyat, különösen Tv-t, hűtőszekrényt, kivéve hajszárítót. Tilos minden olyan eszköz behozatala, amely mások testi épségét veszélyezteti. A kollégium csak a nevelőtanároknak megőrzésre átadott pénzért, ékszerért vállal felelősséget.

6.4         A létesítményeket - étterem, tornaterem, kondicionáló terem, bármely iskolai terem - csak nevelőtanári felügyelettel lehet igénybe venni.

6.5         A kollégiumi információs és kommunikációs rendszerek használatára - E-mail, Internet, Fax - a csoportok által választott és megbízott, kollégista tanulók jogosultak (mfd = megbízott felügyelő diák). Ők felelnek az ügyeletes tanár irányításával az Internetes termek rendeltetésszerű használatáért. A termek és a hálózat használatát a Házirend 6. számú mellékleteként, a Kollégiumi Netikett szabályozza.

6.6         A kollégium minden polgára köteles a használatba kapott berendezéseket, felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen működtetni és azokért anyagi felelősséget is vállalni.

7. A kollégium jutalmazási és fegyelmezési rendszere

7.1. A jutalmazás elvei

7.1.1. Az egyes tanulók vagy tanulói közösségek magatartásában, szorgalmában, tanul­mányi vagy egyéb munkájában elért fejlődést, kiemelkedő, jó eredményeket jutalmazni kell.

7.1.2. A tanulók dicsérete, jutalmazása pedagógiai eszköz odaítélése, kihirdetése, kezelé­se ennek megfelelően történik.

7.1.3. Minden jutalmazás alapvető feltétele a kötelességek egyenletes, jó színvonalú tel­jesítése. A társadalmi szervezetek és a kollégium részéről történő jutalmazások is a ta­nulmányi eredmények figyelembevétele, az osztályfőnökkel történő egyeztetés mellett történjenek.

7.1.4. A jutalmazások odaítélésénél nem a fokozatosságot, hanem az értékelt teljesít­ményt kell figyelembe venni.

7.1.5. A jutalmazások kezdeményezésében az osztályfőnöknek, csoportvezető tanárnak, illetve az adott diákközösségnek elsődleges szerepe van.

7.2. A kollégium jutalmazási formái

7.2.1. Kedvezmények az érvényes minősítő rendszer szerint

Az odaítélés módja: a félévi minősítések alapján; megvalósításáról a csoportvezető ta­nár gondoskodik.

7.2.2. Szóbeli dicséret (tanulónak vagy közösségnek)

eseti vagy rövidebb időszakra érvényes példamutató tevékenységért.

Az odaítélés módja: közösség előtt kihirdetve. Adhatja: nevelőtanár, kollégiumvezető.

7.2.3. Nevelőtanári dicséret:

átlagon felüli munkavégzésért, teljesítményért.

Az odaítélés módja: közösség előtt kihirdetés, ellenőrzőbe, nevelői naplóba beírással.

7.2.4. Kollégiumvezetői dicséret:

átlagon felüli, folyamatosan végzett kiemelkedő tevékenységért.

Az odaítélés módja: közösség előtt kihirdetés, ellenőrzőbe, nevelői naplóba beírással.

7.2.5. Könyvjutalom

a kollégiumi közösség érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért.

Az odaítélés módja: a diákönkormányzat és a nevelőtanárok javaslatára kollégiumveze­tő ítéli oda, karácsonyi-tanévzáró ünnepélyen történő átadással.

7.2.6. Színház-, mozi-, hangverseny, uszoda bérlet (közösségeknek):

a közösségek szintjén elért kiemelkedő eredményért.

Az odaítélés módja: DT és a nevelőtanár javaslatára a kollégiumvezető ítéli oda.

7.3. A fegyelmező intézkedések elvei

7.3.1. Az alkalmazott büntetés nevelő célzatú, az elkövetett cselekménnyel arányos le­gyen. Nem lehet megtorló vagy megalázó. Minden esetben pozitívan kell kihasználni az adott közösség, a szülők nevelő hatását.

7.3.2.A tett súlyosságának megítélésében legyen irányadó a tanuló addigi magatartása, a kollégium, az iskola, a közösség adott helyzettel kapcsolatos fegyelmi helyzete.

7.3.3. A bizonyítottan akaratlagos, szándékos cselekedeteket minősített elkövetésnek kell tekinteni.

7.3.4. Az egyszerű fegyelemsértéseknél a fokozatosság elvét kell érvényesíteni.

7.3.5. A kollégiumi csoportvezetőnek, osztályfőnöknek, illetve az adott diákközösség­nek kezdeményező szerepe van fegyelmezési ügyekben.

7.3.6. A csoportvezető, illetve osztályfőnök tudta, meghallgatása nélkül tanulóit büntetni nem szabad.

7.4. A kollégium fegyelmező intézkedései:

7.4.1. Szóbeli figyelmeztetés:

a kollégiumi házirend, napirend kisebb megsértéséért

Alkalmazás módja: kihirdetése a közösség előtt.

7.4.2. Nevelőtanári figyelmeztetés

az a/ pont súlyosabb eseteiért.

Alkalmazás módja: kihirdetése közösség előtt, ellenőrzőbe, nevelői naplóba beírva.

7.4.3. Kollégiumvezetői figyelmeztetés:

a házirend vagy napirend súlyosabb, vagy ismételt megsértéséért.

Alkalmazás módja: kihirdetés közösség előtt, ellenőrzőbe, nevelői naplóba beírás.

7.4.4. Nevelőtanári intés:

a házirend, napirend súlyosabb, vagy ismételt megsértéséért,

a közösségre is érzékelhető hatást gyakorló magatartás miatt.

Alkalmazás módja: közösség előtt kihirdetés, ellenőrzőbe, nevelői naplóba beírva.

7.4.5. Kollégiumvezetői intés:

a d/ pont súlyosabb, ismétlődő, a kollégiumi közösségre hatást gyakorló esetek mi­att.

Alkalmazás módja: kollégiumi közösség előtt kihirdetve, szülők értesítése levélben, ne­velői naplóba beírva.

7.4.6. Más közösségbe való áthelyezés:

az adott közösségre káros hatást gyakorló esetek miatt. Alkalmazás módja: DT véle­ményének meghallgatásával a kollégiumvezető hozza, kihirdetése a kollégium közös­sége előtt, szülők értesítése levélben.

7.4.7. A kollégiumi tagság maximum 3 hónapig tartó felfüggesztése:

· A kollégiumi házirend súlyos megsértése esetén /a kollégiumban dohányzás, szeszes ital, kábítószer tartása, használata, fogyasztása. A kollégiumba kimenőről, otthonról ittas állapotban való beérkezés/

· Alkalmazás módja: kollégiumi közösség előtt kihirdetve, tanköteles tanuló esetén szülők értesítése levélben, ne­velői naplóba beírva.

7.5. A fegyelmi eljárás kiegészítő szabályai

7.5.1. Fegyelmi eljárást kell kezdeményezni minden olyan cselekmény esetében, ame­lyek súlyossága vagy rendkívülisége miatt a fegyelmező intézkedéstől nem várható kellő hatás.

7.5.2. A fegyelmi büntetések tekintetében az iskolát és kollégiumot egy intézménynek kell tekinteni.

7.6. A kollégiumi vétséggel kapcsolatos fegyelmi bizottság összetétele:

vezetője: a kollégiumvezető

tagjai: csoportvezető tanár, a DÖK képviselője, osztályfőnök

7.7. A fegyelmi eljárások során súlyos jogellenességnek kell tekinteni:

az agressziót (a tanulótárs bántalmazása, megalázása)

• a mások egészségét veszélyeztető magatartásokat (kábítószer terjesztése, zárt térben történő dohányzás, gyógyszerrel, mérgező anyaggal, fegyverrel történő visszaélés)

• a számítógépes hálózattal való visszaélést

• a tanórák rendszeres zavarását (a többi tanuló tanuláshoz való jogának korlátozását)

8. A kollégiumi diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok, az érdekegyeztetések módja

8.1.            A kollégium tanulóinak érdekképviseletét a Kollégiumi Diákönkormányzat (KODÖK) látja el, amelynek élén a Kollégiumi Diákbizottság (KDB) áll. A KODÖK tagjai a csoportok által választott és delegált kollégista tanulók. A KODÖK tagjaiból megválasztja a KODÖK vezetőjét, és a KDB tagjait.

8.2. A kollégium minden polgára választó és választható a kollégium
diákönkormányzatának, illetve a csoportok önkormányzatainak tisztségeire és szerveibe, továbbá joga van képviseletet-védelmet kérni mind a diákönkormányzattól, mind a kollégium vezetésétől.

8.3. A diákok problémáinak jelzésére az érintett tanuló, a KDB tagjai, a KODÖK vezetője jogosult. A problémától függően a csoportvezető tanárhoz, az ügyeletes nevelőtanárhoz, az épületfelelős nevelőtanárhoz, a kollégium vezetőjéhez és az igazgatóhoz lehet fordulni panasszal.

8.4. A KODÖK döntési jogkörébe eső határozataival kapcsolatosan 15 napon belül írásban kéri ki a nevelőtestület véleményét. A véleményt 30 napon belül írásban kell megküldeni a KODÖK-nek.

8.5.            Az egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatban a nevelőtestület legkésőbb a döntését követő 15 napon belül köteles kérni a KODÖK egyetértési nyilatkozatát. A KODÖK a felkérést követő 30 napon belül nyilatkozik

Az egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatban konszenzus kialakítására kell törekedni. Egyetértés hiányában bizottsági döntésre kerül sor, a döntést a sikertelenség esetén a KODÖK, a kollégiumi nevelőtestület és az igazgatótanács 3-3-3 fős képviseletéből álló bizottság hozza meg.

8.6. A kollégium minden polgárának joga van véleményét, észrevételeit, kifejteni a szobát, a csoportját, illetve az egész kollégiumot érintő kérdésekben. Ezen véleményét közvetlenül a csoportvezető nevelőtanár, a csoportja által megválasztott KDB tagján keresztül írásban a KDB vezetőin, az épületfelelős nevelőtanár és a kollégiumvezető útján gyakorolhatja.

8.7. A kollégisták 50% +1 fő közössége minősül a véleményezési jog szempontjából a kollégiumi diákság nagyobb közösségének.

8.8. A tanuló, jogai megsértése estén a kollégium vezetőjéhez írásban benyújtott kérelmével indíthat eljárást.

8.9.  A problémát és megfogalmazóját bizalmasan kell kezelni.

4.10. A kollégium életével, működésével kapcsolatos problémák feltárásának közösségi fóruma a diákközgyűlés, melyet évente legalább egyszer az igazgatónak kötelessége összehívnia. Egyéb lehetőségei a kollégium értékelési rendszerébe tartozó tanulói kérdőívek.

8.11. A kollégium házirendje a leendő 9. évfolyamosoknak a beiratáskor történő kézhez adásával, annak faliújságon történő kifüggesztésével, másrészt pedig az év eleji nevelőtanári órák során kerül nyilvánosságra, illetve a tanulók tudomására.

A kollégium napirendje

Ma már a kollégiumok jelentős része olyan, hogy az egyes csoportoknak, épületeknek eltérő napirendjük van, ezért csak keret -       napirendről beszélhetünk. (4. számú melléklet)

Abban az esetben, ha a kollégiumnak van napirendje, akkor ezt célszerű a házirendben vagy annak mellékleteként szerepeltetni.

A kollégium napirendjében rögzíteni kell  tól - ig:

              *az étkezések időtartamát

                                   - reggeli           - ebéd              - vacsora        
                        * a tanóra kezdetét és időtartamát
                        * az esti pihenőidő kezdetét

Lényeges és itt kell kitérni arra, hogy a délelőtti órákban a kollégiumban tartózkodni, illetve oda visszatérni csak engedéllyel lehet. A kollégium biztosítja az egész napos pedagógiai felügyeletet.


Záradék


A házirendet a kollégium nevelőtestülete, a kollégiumi diákságot képviselő diákönkormányzat az Igazgatótanács és a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma jóváhagyta, és az 2007 szeptember 01-től lép hatályba.

A házirend módosítását az Igazgatótanács és a kollégiumi diákönkormányzat indoklással kérheti.

 

Kőszeg, 2007. március 14.

 

 

                   --------------------------                         -----------------------------    

                        Koltay Árpád                                                  Fülöp Sándor  

                               kollégiumvezető                                                                  kollégiumi diákönkormányzat vezetője                                

 

A Házirend mellékletei:

1.       A Közoktatási törvény vonatkozó §-ai / 40 § (7-8-9); 53 § (8); 64 § (3); 75 § (7-8-9-10)/

2.       Minősítő-rendszer

3.       Napirend

4.       A kollégium tanulóinak védő, óvó rendszabályai

5.       Az informatikai termek használati rendje (Kollégiumi Netikett)


A közoktatási tv. vonatkozó §-ai:

 

40 §     (7) Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg, hogy – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – az e törvényben, továbbá jogszabályokban meghatározott tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani. Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg továbbá az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét, a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartást, az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét, az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.

 

(8) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A házirend az óvodai bejáráshoz, illetve a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény csak szándékos károkozás esetén felel.

 

(9) A házirendet az óvoda, az iskola, a kollégium vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék, kollégiumszék, óvodaszék, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

 

53 §     (8) A kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem tartózkodnak az iskolában, illetve nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson. A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló elhatározása szerint rendszeresen hazalátogathasson. A hazautazás tanítási évben – beleértve az évközi szünetek idejét is – nem lehet kötelező.

 

64 §     (3) Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor.

 

75 §     (7) A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik

a) az e törvény 68. §-ának (4) bekezdésében meghatározott esetben a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén;

b) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével;

c) ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató - a szülő, tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után - megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján;

d) ha a tanuló kollégiumi tagságáról írásban, a szülő egyetértésével lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon;

e) ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján.

(8) A (7) bekezdés b)-c) pontjában foglaltakat nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha a kollégiumi tagsági viszony fennállása nélkül a tanuló nem tudja teljesíteni tankötelezettségét. Abban az esetben, ha a tanuló felvételére a gyámhatóság intézkedése alapján került sor, a (7) bekezdés c) pontjában meghatározottak nem, a d) pontjában meghatározottak pedig a gyámhatóság egyetértésével alkalmazhatók. A c) pontban foglaltak a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazhatók.

(9) Kiskorú tanuló - a tankötelezettség megszűnése után is - a szülő egyetértésével tehet olyan nyilatkozatot, amelynek következtében megszűnik a tanulói jogviszonya vagy a kollégiumi tagsági jogviszonya.

(10) Megszűnik az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik.

 

 

 


 

MINŐSÍTŐRENDSZER

 

Kategória

Tanulmányi
eredmény

Szorgalom

Magatartás / etikai szint

A közösségi  tevékenység, rendszeretet,

 

 

Kiváló kollégista

4,5 felett

példás (5-ös)

- viselkedése tanáraival
- viselkedése társaival

- általános magaviselete

- a házirend, napirend
betartása példás szintű,

- az önként vállalt közösségi funkció és tevékenység kiváló teljesítése,

- környezetének rendben tartása (szobarend, szekrényrend) példás,

                  

Példás kollégista

4 - 4,5 között

jó (4 -es)

- viselkedése példás     

- esetenként figyelmetlen,

- a választott, kijelölt vagy felkért feladat példás szintű teljesítése,

- rendszeretete példás

 

kollégista

3,3 - 4,0 között

jó (4 -es)

- viselkedése jó szintű,

- a házirendet megsérti,

- a megbízatás, vállalás jó szintű teljesítése,

- rendszeretete jó szintű,

 

Kollégista

3,3 alatt

változó (3-as)

- közösségromboló       magatartás,

- fegyelmi vétség terheli,

- udvariatlan, szemtelen,

- a felkért feladat visszautasítása,

- a közösség passzív tagja,

- rendszeretetére az igénytelenség jellemző,

 

 

 

Bukott tanuló: - kötelező reggeli szilencium
                         - pótszilencium 16,00 -tól (nevelőtanári döntéssel)

  

 

 


Kedvezmények

 

I. kategória
         Kiváló kollégista                
- kollégiumvezetői dicséret

                                                     - kötetlen tanulás

                                                     - 21,00 óráig a kollégiumból való távollét, bejelentési kötelezettséggel:
             * hol van
             * mikor érkezik

-         félévente egy, általuk választott program (színház, koncert, hangverseny, kirándulás, uszoda bérlet,…..stb)

-         felkerülés a kiválók tablójára

 

II. kategória
        Példás kollégista                  - nevelőtanári, esetleg koll. vezetői dicséret

- első tanóra alóli felmentés (csoportvezető tanári döntéssel)
-
évente egy, általuk választott program (színház, koncert, hangverseny, kirándulás, uszoda bérlet,….stb)


III. kategória
        Jó kollégista
                         - nevelőtanári dicséret

                                                     - gyakorlat előtti szilencium a 2.órától

IV. kategória                               - nincs kedvezmény

                  
Vállalás nincs.

Értékelés havonta, csoportfoglalkozáson.

Besorolás félévente, csoportfoglalkozáson, a félévi és év végi eredmények alapján.

A kilencedik évfolyamos tanulók félévig IV. kategóriás kollégisták. A csoportvezető nevelőtanár az arra érdemeseknek különböző kedvezményeket adhat, tényszerű indoklással.

A 0,5 feletti javulás illetve rontás esetén a besorolás két kategóriát emelkedhet, vagy csökkenhet, csoportvezető tanári döntéssel.

Félév közben az eredmények függvényében csoportvezető tanári
döntéssel határozott időre szóló kedvezményadás illetve szigorítás lehet.


KERET - NAPIRENDÉbresztő:                                                        6,00 – 6,15

Érettségizetteknek, szakmai bizonyítvánnyal rendelk.: 6,30 - ig

Reggeli:                                                  6,30 - 6,55 - ig

Reggeli szilencium:
                           7,05 - 7,45 - ig

Érettségizetteknek, szakmai bizonyítvánnyal rendelk.: kötetlen, a többiek zavarása nélkül

 

Kollégium elhagyása:                        7,50 - ig

Ebéd:                                                      12,30 - 14,40 - ig

Kimenő:                                                 16,25 - ig

Érettségizetteknek, szakmai bizonyítvánnyal rendelk.: 17,50


Szilencium:                                        16,30 - 18,55 - ig

Érettségizetteknek, szakmai bizonyítvánnyal rendelk.: első tanóra kötetlen, a többiek zavarása nélkül.

                                                                                  18,00 – 18,55 – ig


Vacsora:                                                         18,55 - 19,25 - ig

Villanyoltás:
                                          21,30 – 22,00 között  

 


Evangéklikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Kollégiuma

NETIKETT /NETIQUETT/

 

 Az iskola és kollégium számítógép hálózatának használati szabályzata

A EMKISZK NETIKETT /NETIQUETT/ az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola számítógép hálózatának (EMKISZKNET) használati szabályzata. Betartása kötelező a EMKISZKNET használata esetén az iskola   valamennyi tanulója, tanára és dolgozója számára. Természetesen vonatkozik azokra is, akik a kollégium hálózatáról kapcsolódnak az iskolai hálózatra. Egyedi felhasználói nevet és jelszót csak olyan felhasználó kaphat, aki aláírásával külön is megerősíti, hogy a szabályzatban foglaltakat elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az anyagi felelősség. A számítógép hálózat használói a hálózat hardver és szoftver eszközeiért anyagi felelősséggel tartoznak. A szándékosan okozott kárt a felhasználó köteles megtéríteni, mások károkozását megakadályozni, illetve jelenteni az ügyeletes nevelőnek, vagy a kollégiumvezetőnek. A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. öncélú üzenetek küldése) és az óra menetét (az előírt programtól eltérő programok engedély nélküli használata) nem zavarhatják. Mivel a gépek elsősorban az oktatást hivatottak segíteni, ezért tilos mások munkáit, tanulást segítő programjait letörölni.

A felhasználók szoftver hozzáférése. A felhasználók jogosultak a hálózaton lévő valamennyi általuk elérhető (azaz számára a rendszergazda által engedélyezett) szoftver rendeltetésszerű használatára, a hálózaton megtalálható shareware és freeware programok saját floppyra való lemásolására.

A tanulók hardver hozzáférése. A tanuló a foglalkozások alatt a tanár által kijelölt számítógépen dolgozhat. A foglalkozásokon kívül a számára engedélyezett ügyeleti időben felügyelő nevelő, vagy a csoportokból kijelölt megbízott felügyelő diák jelenléte esetén használhatja az oktatási célú számítógépeket. A védett gépeket és szervereket csak rendkívüli esetben, a felügyelő kifejezett kérésére használhatja.   
Az ügyeleti időben a termet az ügyeletes nevelő nyitja ki. A kulcsot engedély nélkül elvinni nem szabad!

A megbízott felügyelő diák /MFD/ feladatai. Az MFD jogosult a terem kulcs felvételére, azt át nem ruházhatja, csak egy másik MFD-nek, vagy tanárnak. Amennyiben egyszerre több MFD tartózkodik a teremben, felelősségük közös a terem rendjének fenntartásáért. A MFD feladata, hogy a teremben tartózkodó felhasználók rendeltetés-szerűen használják a teremben lévő eszközöket, kötelesek a helytelen használat esetén szóban figyelmeztetni a felhasználót, súlyos esetben jelenteni egy tanárnak. Az MFD feladata, hogy a teremben lévő jelenléti-füzetet minden felhasználó pontosan vezesse. Ennek elmulasztása esetén az MFD-t terheli a felelősség /anyagi, erkölcsi/.

Az MFD jogai. Az MFD jogosult kiemelt tárterület, nyomtató használatra.

Karbantartás. A rendszergazda, a hardver karbantartó és esetenként a karbantartásba besegítő számítástechnika tanár által felkért diákok karbantartás céljára bármely számítógépet barmikor használhatják, sürgős esetben akár az oktatást vagy a gépeken folyó más tevékenységet is zavarva.

Egyéni felhasználói név. Egyéni felhasználói nevet kaphat minden felhasználó, amennyiben írásban külön is megerősíti a NETIKETT /NETIQUETT/ elfogadását, továbbá önállóan be- és ki tud lépni a hálózatba. Tanulók esetében szükséges a számítástechnika tanár hozzájárulása. A kollégium tanulói az iskolai felhasználói nevüket használják.

Egyéni jogok védelme. Az egyéni felhasználói azonosítót és jelszót más személynek átadni szigorúan tilos, gyanúja esetén a felhasználót a rendszergazda vagy bármely számítástechnika tanár azonnal és figyelmeztetés nélkül törölheti. Más adatainak megszerzésére tett kísérlet fegyelmi ügy. Az egyéni jogokkal rendelkező felhasználó csak a hálózatból való kilépés esetén állhat fel a gépe mellől, a Novell hálózatra csatlakozó gépeken belépés előtt RESET-elnie kell. Szigorúan tilos a mások nevét bejelentkezési névként felhasználni (pl. IRC , távoli bejelentkezés), erre tett kísérlet fegyelmi ügy.

Munkaterület, egyéni beállítások. A Windows grafikus felületét átállítani tilos, annak az eredetileg beállított formában kell megjelennie. Ugyancsak tilos a számítógépek bootolását a rendszergazda engedélye nélkül módosítani. Ha a foglalkozás témája a fentiek gyakorlása, úgy az alapértelmezés szerinti beállításokat óra végén vissza kell állítani.

Saját winchester terület. Az egyéni ill. csoportjogokkal megszerzett winchesterterület nem léphető túl, az egyéni felhasználók területének nagysága 5 MB. Ettől a rendszergazda eltérhet. A határ túllépése esetén a felhasználó lemezterülete törölhető. A saját winchester terület munkaterület, azon csak a tanuláshoz ill. munkához szükséges fájlok tárolhatók. A saját alkönyvtárakban tárolt fájlokat a személyiségi jogok védik, csak indokolt esetben tekinthetik meg a karbantartást végző személyek. Ez utóbbi esetben a felhasználó engedélyét nem kell kikérni, a felhasználó adatai csak rendkívüli esetben módosíthatók ill. törölhetők. A felhasználó adatai hardver ill. szoftverhiba esetén megsérülhetnek, értük az iskola felelősséget nem vállal. Az adatok floppyra történő másolásával a véletlen sérülés kivédhető, erről azonban a felhasználó köteles gondoskodni.

A szoftverek védelme. A szoftver szellemi termék, amelyben esetenként sok ember több éves munkája fekszik. Ezért a EMKISZK - anyagi lehetőségeihez képest - mindent elkövet a legális szoftverek használatára. A fentiek alapján a EMKISZK tulajdonát képező szoftverek illegális lemásolása szigorúan tilos. Az EMKISZK gépeire csak a számítástechnika tanárokkal ill. a rendszergazdával egyeztetett szoftverek telepíthetők. Bizonytalan eredetű szoftverek telepítése esetén kötelező azok vírusmentességét ellenőrizni. A Windows 95 alatti gépeken 16 bites alkalmazást csak a rendszergazda engedélye esetén szabad futtatni. Szigorúan tilos a hálózati winchestereken a rendszergazda, a számítástechnika tanárok vagy a gépet felügyelő személy engedélye nélkül játékprogramot tartani. E programok előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnal törölhetők.

Levelezés. Minden saját postafiókkal rendelkező tanuló ill. tanár korlátlanul használhatja a rendszergazda által telepített levelezőszoftvert hivatalos és magánlevelezésének lebonyolítására. Postafiókot csak az intézmény tényleges tanulói, tanárai ill. dolgozói kaphatnak, az intézménnyel való jogviszony megszüntetése esetén a postafiókot a rendszergazda megszünteti. A levelek fejlécét (SUBJECT) szabályosan kell kitölteni, a levél tartalma az intézmény által képviselt erkölcsi normáknak meg kell, hogy feleljen. Szigorúan tilos a levelezőrendszert reklám célra, politikai célra, mások munkájának hátráltatására ill. az Internet veszélyeztetésére használni. Ilyen esetben a vétkest a EMKISZKNET-ről végérvényesen és azonnal töröljük, tettével a megfelelő hatóságok előtt el kell számolnia, az iskolának okozott anyagi kárt meg kell térítenie.

Adatok letöltése (ftp, www). Adatok az Internetről korlátozás nélkül letölthetők a rendszergazda által installált célszoftverek segítségével. Szeméremsértő, fajvédő és a törvényekbe ütköző adatfájlok letöltése azonban tilos, véletlen bekövetkezte esetén azokat meg kell semmisíteni.

Nyomtatás. A felhasználók - a hardver hozzáférésüknek megfelelően - használhatják az elhelyezett nyomtatókat. Papírról a felhasználónak kell gondoskodnia, a festékszalagot, festékpatront az iskola biztosítja.

Szankciók: A fegyelmi ügyeknél szokásos szankciókon túlmenően a következő büntetések alkalmazandók:
részleges eltiltás: azaz a tanuló bizonyos ideig (pl. 2 hét) csak a tanórákon használhat számítógépet
e-mail postafiók megvonása 
saját belépési név megvonása          

A NETIQETT rendszeres, durva megsértése esetén a felhasználó ellen fegyelmi vizsgálat kezdeményezhető, amelyben a tanuló teljes körű eltiltása javasolható. Ebben az esetben a tanuló a továbbiakban a NET-et nem használhatja, ha számítástechnika szakkörön vesz részt, akkor azt abba kell hagynia.

A számítógépeket használók minden tanév elején dönthetnek abban a kérdésben, hogy havonta bizonyos összeggel (50 Ft) hozzájárulnak a természetes elhasználódás okozta  eszközök javítási vagy pótlási költségeihez. Ezen összegeket a MDF (megbízott diák felügyelő) kezeli a mindenkori megbízott nevelőtanár ellenőrzésével.

A kollégiumi számítástechnika szaktanterem nyitvatartása:
- Hétfőtől csütörtökig 1400-tól 1600-ig, valamint 1910 és 21 óra között.
 (Az ügyeletes nevelő indokolt kérés esetén ettől eltérő időben is kinyithatja, vagy a szabályzatnak nem megfelelő használat esetén be is zárhatja a termet.

Megbízott diák felügyelők:

-         1. csoport:

-         2. csoport:

-         3. csoport:

-         4. csoport:

-         5. csoport:

-         6. csoport:

 

 

Kőszeg, 2007. szeptember 01.

 

 

 

 

                        Kővári Lajos                                                              Koltay Árpád

                               Szám.technikai szakkörvezető                                                          Kollégiumvezető