TANULÁST SEGÍTŐ

FELZÁRKÓZTATÓ FOGLALKOZÁSOK

 

Matematika korrepetálás  / 9.  évfolyam / 1

Matematika korrepetálás  / 12. évfolyam / 2

Magyar nyelvtan korrepetálás szakmunkás tanulóknak. 2

Magyar nyelvtan korrepetálás szakközépiskolás tanulóknak. 3

Földrajz korrepetálás / 9. évfolyam / 5

Kémia korrepetálás  / 9. évfolyam / 6

Történelem korrepetálás  / 9 -10 évfolyam / 7

Történelem korrepetálás  / 9. évfolyam / 8

Növénytermesztés és növényvédelem korrepetálás. 9

 

Matematika korrepetálás  / 9.  évfolyam /

 

Óraszám: heti 1 óra

 

Oktatási cél:              - Felzárkóztatás a VIII: osztályos tananyagból,

                                   - A 9. osztályos anyag fontosabb részeinek gyakorlása.

 

Követelmény:                         - A 9. osztályos  tananyag készség szintű ismerete.

 

Tankönyv:                  - 9. osztályos matematika tankönyv

            - négyjegyű függvénytáblázatok

                                   - matematika feladatgyűjtemény

                                   - összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából

 

Tananyag:                                                                       ÓRASZÁM

                       

         Műveletek a törtekkel                                                            4 óra

         Műveletek a negatív számokkal.                                             1 óra

         Négyzetre emelés, hatványozás.                                             2 óra

         Geometriai alapfogalmak.                                                       1 óra

         Halmazok, halmazműveletek.                                                 2 óra

         Oszthatóság, legnagyobb közös osztó.                                   3 óra

         legkisebb közös többszörös.                                                 

         Algebrai azonosságok.                                                           3 óra

         Műveletek hatványokkal.                                                       3 óra

         Függvények gyakorlása.                                                         2 óra

         Műveletek függvényekkel.                                                      3 óra

         Függvények elemzése.                                                           2 óra

         Műveletek.                                                                            2 óra

         Algebrai törtek.                                                                     2 óra

         Elsőfokú egyenletek.                                                              1 óra

         Paraméteres egyenletek.                                                        2 óra

         Egyenletrendszerek.                                                               2 óra

         Összefoglalás - felkészülés a felmérőre.                                  4 óra

                                                                                                      36 óra

Matematika korrepetálás  / 12. évfolyam /

 

Óraszám: heti 1 óra

 

Oktatási cél:              - Felzárkóztatás a 9-11. osztályos tananyagból,

                                   - A 12. osztályos anyag fontosabb részeinek gyakorlása.

 

Követelmény:                         - A 12. osztályos  tananyag készség szintű ismerete.

 

Tankönyv:                  - 12. osztályos matematika tankönyv

            - négyjegyű függvénytáblázatok

                                   - matematika feladatgyűjtemény

                                   - összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából

 

Tananyag:                                                           ÓRASZÁM

                       

Számtani és mértani sorozatok                                         2 óra

Területszámítás                                                                2 óra

Integrálszámítás                                                               2 óra

Testek származtatása, felszíne, térfogata                           2 óra

Halmazok                                                                        1 óra

Számhalmazok                                                                 1 óra

Függvény fogalma, ábrázolása                                          2 óra

Függvény transzformációk                                                2 óra

Differenciálszámítás                                                          1 óra

Nevezetes azonosságok                                                   2 óra

Egyenletek megoldása                                                      2 óra

Egyenlőtlenségek megoldása                                            2 óra

Másodfokú egyenletek megoldása                                    2 óra

Egyenletrendszerek megoldása                                         2 óra

Egybevágóság, hasonlóság                                               2 óra

Háromszögek és tulajdonságai                                         1 óra

Négyszögek és tulajdonságai                                            1 óra

Sokszögek és tulajdonságai                                              1 óra

Kör és tulajdonságai                                                        2 óra

Mérés                                                                             1 óra

Vektorok                                                                        1 óra

Trigonometria                                                                  1 óra

Koordinátageometria                                                       1 óra

                                                                                      36 óra

 

Magyar nyelvtan korrepetálás

szakmunkás tanulóknak.

 

Óraszám: heti 1 óra

 

Oktatási cél:              - Felzárkóztatás a VIII. osztályos tananyagból,

                                   - A szakmunkás nyelvtani anyagrészek gyakorlása.

 

Követelmény:             - A tanulók helyesírási képességének fejlesztése készségszintre.                                              - A szavak elemeinek felismerése.

                                   - Helyesírási tudnivalók elsajátítása.

Tankönyv:                  - Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv.

                                   - Az iskolai tankönyvek és a hozzájuk tartozó feladatlapok.

 

Tananyag:                                                                            ÓRASZÁM

                       

Tollbamondás - tájékozódás jelleggel, hibák összesítése.                     1 óra

A kiejtés szerinti írásmód:         - a szótövek írása

                                               - a toldalékok írása.                             2 óra

A mássalhangzók a toldalékokban :      - tárgyi ragja

                                                           - a - t, - tt időjel.                      1 óra

Gyakorlás:       - a tárgy ragja

                                               - a -t, -tt időjel .                                  1 óra

Sajátos viselkedésű toldalékok, a -val, -vel és a , -.                      2 óra

A -val, -vel és a , - alakmódosulásai.                                           1 óra

A felszólító mód - j jele.                                                                      1 óra

A szóelemző írásmód, - a mássalhangzó - hasonulás.               2 óra

A mássalhangzó - összeolvadás.                                                         1 óra

A 'd' végű igék felszólító módu alakjai.                                    1 óra

A 't' végű igék felszólító módu alakjai.                                     1 óra

Gyakorlás :      - a 'd' és 't' végű igék.                                                  2 óra

Az s, sz, z, és dz végű igék felszólító módú alakjai.                              1 óra

Az s, sz, z, és dz végű igék kijelentő módú alakjai.                               1 óra

A hagyományos írásmód : a családnevek írása.                                    1 óra

A családnevek toldalékolt alakjai : -val, -vel.                           1 óra

A 'ly' írása szavainkban.                                                                      2 óra

Gyakorlás : az 'ly'  -os szavak gyűjtése, 'ly1 -os szavak.                      2 óra

Ellenőrző tollbamondás.                                                                      1 óra

Az egyszerűsítő írásmód.                                                                    1 óra

A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek, az ikerszók írása.       2 óra

Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása.                             1 óra

A tulajdonnevek írása : a személynevek.                                              1 óra

A földrajzi nevek.                                                                               1 óra

A földrajzi nevek -i képzett alakjai.                                                     1 óra

Gyakorlás : a földrajzi nevek helyesírása.                                             1 óra

Az intézmény és a cím helyesírása.                                                      1 óra

Az elválasztás.                                                                        2 óra

                                                                                                          36 óra

 

Magyar nyelvtan korrepetálás

szakközépiskolás tanulóknak.

 

Óraszám: heti 1 óra

 

Oktatási cél:              - Felzárkóztatás a VIII. osztályos tananyagból,

                                   - A szakközépiskolás nyelvtani anyagrészek gyakorlása.

 

Követelmény:

 

 

- Legyenek képesek írásukban a magyar nyelvtan helyesírási alapelemeit követni.

- Szóbeli és írásbeli szövegszerkesztésükben kövessék a nyelvhelyességi szabályokat.

- Ismerjék fel a mondatokban a fő részeket és a bővítményeket.

- A mondatszerkezetet tudják ábrázolni.

- Pontosan ismerjék fel a szófajokat.

- Legyenek jártasak a hosszú és rövid magánhangzók és mássalhangzók helyes ejtésében és írásában.

- Használják helyesen a mondatközi és mondatvégi írásjeleket az összetett mondatokban is.

 

Tankönyv, taneszköz:            - Helyesírási tanácsadó szótár.

            - Hernádi : Helyesírási segédkönyv.

            - Kis magyar nyelvtan c. könyv.

            - Az évfolyamok tankönyvei.

 

Tananyag:                                                                           ÓRASZÁM

 

Tollbamondás - tájékozódás, hibák összesítése.                                  1 óra

A kiejtés szerinti írásmód - a szótövek írása,
            alakváltozatok
, tőváltozatok.                                       1 óra

A toldalékok írása.                                                                 1 óra

A szóelemző írásmód. A mássalhangzó minőségi
változásainak
jelentősége.                                                       1 óra

A ‘d’ végű igék felszólító módú alakjai.                                   1 óra

Gyakorlás                                                                              1 óra

A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód.                   1 óra

Hagyományos írásmód - a családnevek.                                  1 óra

Az egyszerűsítő írásmód.                                                        1 óra

Gyakorlás                                                                              1 óra

A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek.                      1 óra

Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása.                1 óra

Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek írása.                  1 óra

A tulajdonnevek írása:

- személynevek

- állatnevek

- cím                                                                          1 óra

            A földrajzi nevek írása.                                                           1 óra

            Az -i képzett földrajzi nevek írása.                                          1 óra

            Gyakorlás - földrajzi nevek és -i képzett alakjai.                      1 óra

            Az intézménynevek és -i képzős formája.                                1 óra

            Márkanevek, kitüntetések és díjak neve.                                 1 óra

            Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása.               1 óra

Gyakorlás.                                                                             1 óra   

Az elválasztás.                                                            1 óra

            Mondat végi és tagmondatok közötti írásjelek.            1 óra

            A szövegbe ékelődést jelző írásjelek :

- megszólítás

- idézés                                                                      1 óra

            Rövidítések és mozaikszók.                                                     1 óra

            Szófajok felismerése : az ige.                                                   1 óra

            A névszók : főnév, melléknév, számnév, névmás.                     1 óra

            Az igenevek és az egyéb szófajok.                                          1 óra

            A mondat fő részei:      alany

                                               állítmány                                              2 óra

            A határozók.                                                                          1 óra

            A jelzők.                                                                                1 óra

            Gyakorlás:       - mondattani és

- szófaji elemzések.                                        1 óra

            Felmérés tollbamondással.                                                      1 óra

            A hibák javítása önjavítással.                                                   1 óra

            Gyakorlás.                                                                              1 óra

                                                                                                          36 óra

 

 

Földrajz korrepetálás / 9. évfolyam /

 

Óraszám: heti 1 óra

 

Oktatási cél:              - Felzárkóztatás a VIII. osztályos tananyagból,

                                   - A 9. osztályos tananyag gyakorlása.

 

Követelmény:             - A 9. osztályos tananyag elsajátításának segítése.

                                   - A tananyag ismeretében hiányosságokkal rendelkező tanulók

                                   felzárkóztatása.

                                   - Földrajzi ismeretek, topográfiai fogalmak elsajátítása.

 

Tankönyv:                  - Nemeszlényi Antal: Általános természetföldrajz

                                   - Földrajzi Atlasz

 

Tananyag:                                                                            ÓRASZÁM

                       

A térkép. Térképolvasás. Mérések a térképen.                                   2 óra

A föld kialakulása, felépítése, szerkezete.                                            1 óra

Geoszférák, kőzetek felépítése.                                                           1 óra

Magmás, üledékes, átalakult kőzetek   .                                              1 óra

Szárazföldek felszíne, röghegységek, lánchegységek, síkságok.            1 óra   

Hegyek természeti kincsei.                                                                  1 óra

Légkör. Időjárás. éghajlat és elemei.                                                   1 óra

Szárazföld vizei. Tavak típusai.                                                1 óra

Óceánok, tengerek. Tengeráramlások.                                    1 óra

Folyók jellemzői.                                                                                1 óra

Földrajzi övek. Trópusi öv, mérsékelt öv. Hideg öv.                1 óra

Emberfajták, népesség. Nemzetiségek.                                               1 óra

Világnyelvek, világvallások.                                                                 1 óra

Települések, település szerkezet.                                                         1 óra

Nehézipar, bányászat.                                                                         1 óra

Iparok, bányászat centrumai. Vegyipar.                                               1 óra

Élelmiszer, könnyűipar, centrumok.                                                     1 óra

Mezőgazdaság, állattenyésztés a világon.                                             1 óra

Kereskedelem, közlekedés.                                                                1 óra

Magyarország felszíne, tájai.                                                               1 óra

Topográfia.                                                                                        1 óra

Magyarország ipara. Nyersanyagaink.                                     1 óra

Magyarország éghajlata, mezőgazdasága.                                            1 óra

Magyarország növénytermesztése, állattenyésztése.                             1 óra

Magyarország kereskedelme, közlekedése.                                         1 óra

Magyarország népessége, település rendszere.                         1 óra

Topográfia.                                                                                        2 óra

Amerika, fekvése, gazdasága.                                                 1 óra

Oroszország gazdasága.                                                                     1 óra

Nyugat - Európa iparvidéke. Japán gazdasága.                                   2 óra

Topográfiai gyakorlás                                                              2 óra

                                                                                                       36 óra

Kémia korrepetálás  / 9. évfolyam /

 

Óraszám: heti egy óra

 

Oktatási cél:              - Felzárkóztatás a VIII. osztályos tananyagból.

 

Követelmény:            - A 9. osztályos tananyag készség szintű ismerete.

 

Tankönyv:                  - Máté Jánosné : Általános kémia

            - Dr. Szereday Éva : Általános kémia munkafüzet

 

Tananyag:                                                                 ÓRASZÁM

 

Relatív atomtömeg, relatív molekulatömeg,                              3 óra

moláris tömeg, moláris térfogat.

Elektronszerkezet, atompályák.                                               1 óra

Az elektronszerkezet kiépülése.                                               3 óra

Ionok képződése atomokból.                                                  2 óra

Molekulák képződése és szerkezete.                                       2 óra

A kovalens kötés jellemzői.                                                     2 óra

Molekulák, összetett ionok térbeli szerkezete.              2 óra

A gázok. Avogadro - törvénye, moláris térfogat.                     1 óra

Első és másodrendű kötések áttekintése.                                 2 óra

Az oldatok koncentrációja.                                                     3 óra

Diszperz rendszerek, kolloid állapot.                                       1 óra

A kémiai folyamatok sebessége.                                              1 óra

A kémiai reakciók csoportosítása.                                           1 óra

Elektronátmenet nélküli reakciók,                                            2 óra

ionreakciók vizes oldatokban .

Sav - bázis fogalom.                                                               1 óra

Közömbösítés, hidrolízis.                                                        2 óra

Redoxi folyamatok, elektronátmenettel járó reakciók.  3 óra

Az elektrolízis.                                                             1 óra

Galvánelemek.                                                            1 óra

Összefoglalás (felkészülés a felmérőre).                                   2 óra

                                                                                              36 óra

 

Történelem korrepetálás  / 9 -10 évfolyam /

 

Óraszám: heti 1 óra

Oktatási
cél:             - A tanulók felzárkóztatása

                                   - A bukás mentesség elérése

 

Követelmény:           

- Tudjanak a tanulók forrásrészletekből önállóan ismeretet szerezni.

- Értsék meg a gazdaság, a társadalom és a kultúra fejlődése közötti kölcsönhatásokat.

- Tudják a történelmi térképeket készségszinten olvasni, ismereteiket kronológiai sorrendbe rendezni.

- Legyenek képesek a térbeli és időbeli tájékozódás összekapcsolására.

- Ismerjék az őskor, ókor, középkor jellemző fogalmait.

- Tudatosodjon bennük, hogy a kiváló személyiségek befolyásolják a történelem menetét.

 

Tankönyv, taneszköz:            - Történelmi atlasz,

                                               - Világ és magyar történelem évszázadokban c. könyv,

                                               - Világ és magyar történelem képekben c. kötetek,

                                               - Gyapay G. : Magyarország rövid története c. kötete,

                                               - Az adott évfolyamok tankönyvei.

 

 

TANANYAG:                                                               ÓRASZÁM

 

9.   évf.            

Az emberi élet kezdetei - az első leletektől a földművelésig.

/ előembertípusok a Homo sapiensig /                          1 óra

Az élelemtermelés megindulása.          

/ termelőeszközök fejlődésének folyamata /                             2 óra

Az ősi társadalom felbomlása. / öntözéses gazdálkodás,          
technikai
fejlődés, városok, állam /                                          1 óra

Az ókori kelet nagy birodalmai és népei.

/ Mezopotámia, Egyiptom, Kína, India /                                  2 óra

Az antik görög civilizáció kialakulása.

/ forráselemzés - Homérosz művei /                                         1 óra

A Görög - Perzsa háborúk. / kronológiai áttekintés /    1 óra

A démon és az arisztokrácia harcai.

/ poliszrendper, demokrácia /                                                  1 óra

Vallás, tudomány, művészet. / koncentráció

más tudományágakkal /                                                           1 óra

A hellenisztikus kultúra. / filozófia,

természettudományok, művészetek /                                        1 óra

Róma a kialakulás és a köztársaság idején.

/ plebejusok, patríciusok, szenátus /                                         1 óra

Hódító háborúk ; a válság kezdete.                                         1 óra

A köztársaság elbukik, császárság.                                          1 óra

Róma élete a császárság idején. / provinciák,

római műveltség, a kereszténység terjedése /                1 óra

A válság. Róma bukása.                                                         1 óra

A feudalizmus kezdete. / a hűbériség alapfogalmai,

a termelőeszközök fejlődése /                                      1 óra

A magyar nép eredete és vándorlása.                                      1 óra

Honfoglalás, letelepedés, államszervezés.

/ törzsek, fejedelem, kalandozások, kereszténység,

vármegyék, államszervezés, Géza, I. István /                1 óra

 

10. évf.          

A termelőeszközök fejlődése.

/ a mezőgazdaság forradalma,

árutermelés, pénzgazdálkodás /                                                1 óra

A középkori városok. / kézművesség, kereskedelem / 1 óra

A középkor műveltsége. / skolasztika, művészetek /     1 óra

A rendi fejlődés. / a rendi monarchia /                          1 óra

A virágzó középkor technikai kultúrája.

/ humanizmus, reneszánsz /                                                      1 óra

Az érett feudalizmus.                                                               1 óra

A kora feudális magyar állam - válság és megszilárdulás.

/ XI-XII. század /                                                                   1 óra

Feudális széttagolódás, majd újjászervezés.

/ tatárjárás, Anjouk, Zsigmond /                                              1 óra

Törökellenes harcok.                                                              1 óra

A rendi monarchia központja, a műveltség fejlődése.

/ Mátyás korában /                                                                 1 óra

Rendi monarchia. / parasztháború-Mohács /                            1 óra

A nagy földrajzi felfedezések, a tőkés termelés feltételeinek kialakulása.

/ Amerika, manufaktúra, munkamegosztás /                             1 óra

Reformáció és ellenreformáció. / új vallások /               1 óra

Háromfelé szakadó Magyarország.                                         1 óra

Harc a törökök és a Habsburg-abszolutizmus ellen.                 1 óra

A Rákóczi-szabadságharc.                                                      1 óra

A késői feudalizmus Magyarországon.                         1 óra

                                                                                              36 óra

Történelem korrepetálás  / 9. évfolyam /

 

Óraszám: heti 1 óra

Oktatási
cél:             - A tanulók felzárkóztatása

                                   - A bukás mentesség elérése

Követelmény:             A középszintű végzettségnek és az érettséginek megfelelő tanulói
                        ismeretek kialakítása

Tankönyvek: Závodszky Géza: Történelem III.

 

EGYSÉGEK              TÉMAKÖRÖK                        ÓRASZÁM

 

 

1.                     Előjáték a polgárság győzelméhez.                   4 óra


2.                     Magántulajdon és közszabadság:
                        A
francia forradalom.                           6 óra

           

3.                     A nemzetté válás kora Magyarországon:
                        Magyarország
a Habsburg Birodalomban.
                        A reformkor.
                        Polgári forradalom és szabadságharc.   10 óra


4.                     A nemzeti államok virágkora:
                        Nemzeti-hatalmi
elrendeződés.
                        Olasz egység.
                        Német egység.
                        Az amerikai polgárháború.
                        Életmód, tudomány, művészet.
                        A gyarmati rendszer kialakulása.
                        A világháború előestéjén.                                 10 óra


5.                     A modern Magyarország születése:
                        Kísérlet
Magyarország beolvasztására.
                        A kiegyezés.
                        A dualista rendszer kiépítése.

                        Társadalom és életmód.                                   5 óra


6.                     Összefoglalás, rendszerezés.                            1 óra

                                                                                              36 óra

 

Növénytermesztés és növényvédelem

korrepetálás.

 

Óraszám: heti 1 óra

 

Tananyag:  A XIII. évfolyamos tananyag fontosabb részeinek gyakorlása.

 

Oktatási cél:              - Felzárkóztatás a VIII. osztályos tananyagból,

                                   - A szakmunkás nyelvtani anyagrészek gyakorlása.

 

Követelmény:            - A XIII. osztályos tananyag készség szintű ismerete.              

 

Tankönyv:                  - dr. Szabó-Kozár János: Növénytermesztési alapismeretek.

                                   - Nemes Ferenc- dr. Kalmár János: Szántóföldi növények termesztése.

- dr. Szigeti István: Általános növényvédelem.

 

Tananyag:                                                                            ÓRASZÁM

 

Általános talajtan.

                       

A talaj szerkezete, kialakulás                                                              1 óra

A talaj víz - levegő - és hő gazdálkodása.                                            1 óra

A talaj kémhatása.                                                                              1 óra

A talaj kolloidjai és szerepe.                                                               1 óra

A talaj érdessége, termőképessége.                                                    1 óra

A növények táplálkozása.                                                                   1 óra

           

TALAJMŰVELÉS ÉS TALAJMŰVELÉSI RENDSZEREK.

                       

A talajművelés célja, korszerű eszközei.                                              1 óra

Talajművelési rendszerek.                                                                   1 óra

Vetőágy készítés különböző kultúrák termesztésekor.              1 óra

Vetésforgó, vetésváltás, monokultúra.                                     1 óra

           

TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS.

           

Talajvizsgálatok jelentősége.                                                               1 óra

Szerves trágyák és felhasználásuk.                                                      1 óra

Műtrágyák és felhasználásuk.                                                  1 óra

           

VETŐMAG ÉS A VETÉS.

                       

A jó vetőmag jellemzői.                                                                      1 óra

A vetés ideje, módja, mélysége.                                                          1 óra

Sortáv, tőtáv, tőszám, csíraszám.                                                        1 óra

A vetőmag szükséglet kiszámítása.                                                      2 óra

Tőszám meghatározása telepítéskor.                                                   1 óra

           

NÖVÉNYÁPOLÁS ÉS VEGYSZERES NÖVÉNYVÉDELEM.

                       

Kelés előtti talajápolás.                                                                       1 óra

Kelés utáni talajápolás.                                                           1 óra

Betakarítás utáni talajápolás.                                                               1 óra

Csávázás és szabályai.                                                            1 óra

Talajfertőtlenítés.                                                                                1 óra

Mechanikai gyomirtás.                                                            1 óra

A vegyszeres gyomirtás általános szabályai.                                         1 óra

Gyomirtó szerek, gyomismeret.                                                           1 óra

Gombaölő szerek, gomba kártevők.                                                   1 óra

Rovarölő szerek, rovarismeret.                                                1 óra

Permetlé készítés szabályai, számítások.                                              1 óra

A permetezés szabályai.                                                                      1 óra

 

FONTOSABB KULTÚRÁK TERMESZTÉSE.

           

Gabonafélék termesztése és növényvédelme.                           1 óra

Kapás növények termesztése és növényvédelme.                                1 óra

Hüvelyes növények termesztése és növényvédelme.                 1 óra

Takarmánynövények termesztése és növényvédelme.               1 óra

Gyökérgumós növények termesztése és növényvédelme.                     1 óra

                                                                                                          36 óra

Vissza